Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katerega ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Da

Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji